வியாழன் கவிதை

கெங்கா ஸ்ரான்லி

பொசுக்கிய தீயும்
பூத்திட்ட பொலிவும்
———/-
தெற்காசியாவிலே இரண்டாவத்நூலகம்
திக்கெட்டும் பேசப்பட்ட நூலகம்
பலதிசையில்லிருந்து பெறப்பட்ட நூல்கள்
பொசுக்கப் பட்டதே தீயினால்